Suksessfulle selskaper har én ting til felles: De har evnen til å slå rot og vokse selv om omgivelsene til stadighet endres. Hvordan klarer de dette? Mange av dem får god hjelp av et system kalt OKR.

Dersom bedriften din sitter på mange gode idéer, har du kanskje oppdaget at det ikke alltid er like enkelt å gjennomføre disse. OKR kan betraktes som et av de mest effektive rammeverkene for gjennomføring og resultatstyring.

Hva er OKR?

OKR – eller Objectives and Key Results – er et effektivt verktøy for oppnåelse av mål og resultatstyring. Dette systemet hjelper selskaper å gjøre de riktige prioriteringene for at målsetningene skal kunne oppnås.

På norsk kan vi gjerne kalle OKR for «hoved- og delmål». OKR-metoden brukes hyppig av bedrifter som ønsker å konvertere strategier, verdier og visjoner til konkrete og tydelige mål.

Enkelt forklart skal alle aktiviteter og arbeidsoppgaver som utføres innad i bedriften kunne tilknyttes oppnåelsen av de gitte målsetningene. OKR kan bidra til at bedriften enklere mestrer det å fokusere på de riktige elementene og aktivitetene.

Med OKR vil bedrifter kunne vokse og oppleve fremdrift, både på kort og lang sikt.

Hvorfor ta i bruk OKR?

Dersom bedriften din tidligere har satt seg mål, er du sikkert allerede klar over at det er mange distraksjoner som vanskeliggjør prosessen.

Det er fort gjort å miste fokus når andre arbeidsoppgaver melder seg, enten det er besvarelser av kundehenvendelser eller håndtering av regnskap. Med OKR kan bedriften skape mer bevissthet rundt det å fokusere på aktiviteter av verdiskapende karakter.

Når OKR anvendes, er det langt lettere for bedriftens ansatte å følge tydelige og langsiktige mål. De langsiktige målene blir typisk delt opp i kortsiktige og mindre delmål. Verdiskapende aktiviteter er også en del av prosessen.

Med et bevisst fokus på bedriftens viktigste arbeidsoppgaver, reduseres sjansen for at de ansatte påvirkes av forstyrrelser. Her er noen av fordelene bedriften kan oppleve ved å ta i bruk OKR:

  • De ansatte opplever eierskap til bedriftens hovedmål
  • Økt fremdrift
  • Sunnere bedriftskultur og lederskap
  • Økt grad av ansvarsfølelse og selvstendighet blant de ansatte
  • Bedre prestasjoner innad i bedriften

Hvordan sette i gang med OKR?

Når bedriften skal anvende OKR, må først og fremst de overordnede og store målene – altså Objectives – defineres. Hva nøyaktig er det bedriften ønsker å oppnå, og hvorfor? Ha gjerne opptil fem hovedmål per område. Disse målene bør være:

  • Engasjerende
  • Tydelige
  • Meningsfulle
  • Inspirerende

Det er hovedmålene som avgjør bedriftens videre kurs. Skal bedriften sikre god fremdrift og sunt lederskap? Da er hovedmål kombinert med strategier, verdier og visjoner blant de mest sentrale verktøyene.

Key Results, eller delmål, er der for å definere hvordan bedriften kan nå de gitte hovedmålene. Alle hovedmål bør optimalt sett bestå av mellom tre og fem delmål. Disse delmålene vil tydeliggjøre hva slags aktiviteter som vil medføre optimale resultater.

Hvor ofte bør bedriften sette hovedmål og delmål?

Objectives and Key Results bør helst gjelde for et helt år av gangen. Det tar nemlig tid å oppnå enkelte mål.

Eventuelt kan OKR settes for en kortere prosjektperiode som videre fordeles over ønskede tidsrom.

Oppfølgning av OKR | Sjekk fremdrift og status

Bedriften bør jevnlig følge opp alle sine OKR-er, og aller helst på ukentlig basis. Den som står bak hvert hovedmål bør gi en kortfattet statusrapport. I denne rapporten gir vedkommende en score (fra 1–10) på hvorvidt han eller hun tror målet vil innfris innen fristen.

Det kan også være smart å ta i bruk en risk-analyse, der konsekvens og sannsynlighet for hvert av hovedmålene analyseres. Bedriften bør rapportere og revidere gjeldende OKR-er kvartalsvis.

Oppnå effektiv gjennomføring og resultatstyring

Med OKR kan bedriften din enklere samhandle rundt, fokusere på og få en felles forståelse for gitte hovedmål.

Prøv OKR-systemet, og nå bedriftens overordnede mål på en smart måte!